Yıllık izinler kaç parçada kullanılabilir?
29.10.2016

Adli Tıp Kurumunda memur olarak çalışıyorum. Yıllık izimi en fazla kaç parçada kullanabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

            Anayasanın mezkur hükmü çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

            Bu maddeler uyarınca; yıllık izinler toptan veya kısım kısım (parça parça) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Maddede yıllık iznin kaç parçada kullanılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

            Yıllık iznin kaç parçada kullanılacağının belirlenmemesi memura iznin aşırı parçalı olarak kullanılması hakkı tanımamaktadır.

            Bu husus düzenlemek üzere hizmet gereği ve kamu yararı gözetilerek kurumlar kurumsal düzenlemeler ile yıllık iznin parçalı kullanılması hakkında sınırlamalar koyabilmektedir. Kurumlar yıllık izni en fazla 3 veya 4 parçada kullanılması hususunda sınırlama getirdiklerine rastlanılmıştır.

Bu çerçevede; yıllık izniniz kurumsal olarak düzenlenmiş olması halinde en fazla belirlenen kadar kullanabileceğiniz, belirleme yapılmammış ise idare uygun görmesi halinde sınırlama olmaksızın yıllık izninizi parçalı olarak kullanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo