Yıllık izinde iken babalık izni kullanılabilir mi?
16.11.2016

Yıllık izin kullanmakta iken bir çocuğum dünyaya geldi. Doğum raporunu ve izin isteğimi kurumuma bildirdim. Mazeret ini ile yıllık izin süreleri aynı zamana gelmesinden dolayı yıllık iznimi kullanamadım. Acaba yıllık iznimi yeniden kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2016

Anayasasın 50’nci maddesinde  “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir."
hükmü bulunmaktadır.

Anayasanın 128 inci maddesinde de “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

            Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

            Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.”denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun izin hakların bu Kanun ile düzenleneceği ve dinlenme hakkının kullanma yönelik olarak düzenlenen yıllık izinlerine ilişkin olarak 102 ve 103 üncü maddelerde yapılmış bulunmaktadır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde  “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Babalık izni devlet memuruna talebi üzerine verilmesi gereken bir izin hakkıdır. İdare söz konusu izni verip vermemekte bir takdir hakkı da bulunmamaktadır.

Hastalık izninin kullanılması Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin " Yıllık izinde hastalık raporu alınması" başlıklı 8 inci maddesinde "(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." ifadesi bulunmaktadır. 

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

Çocuğu dünyaya gelen memura talebi üzerine 10 günlük babalık izni verilmesi zorunluluktur.

Anayasada dinlenme hakkı yıllık izin 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddesinde düzenlenmiştir.
Yıllık izinde iken çocuğu dünyaya gelen memurun talebi üzerine mazeret izni verilmesi gerekmektedir. Mazeret izni ve yıllık iznin aynı zamana gelmesi sebebiyle yıllık izinin kullanılması mümkün olamamaktadır. Ancak idarece hastalık izninde olduğu gibi mazeret izni sebebiyle kullanılamayan dinlenme hakkının sonradan kullandırılabileceği değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo