Devlet memuruna hangi hallerde aylıksız izin verilmektedir?
16.11.2016

Devlet memuru olarak çalışıyorum. Memurlara tanına aylıksız izin hakları nelerdir? Bunları nerelerde bulabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2016

Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanununda aylıksız izin ilişkin maddelere yer verilmiş olup bunları sıralayacak olursak:

-72’nci maddede zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerinin eşini atandıkları yere naklen atanamaması sebebiyle aylıklı veya aylıksız izin verilmesi;

-77’nci maddede uluslararası kuruluşta veya yabancı bir memleket resmi kurumlarında çalışmaları için memurlara aylıksız izin verilmesi;

-79’uncu maddede şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi;

-108’inci maddede aylıksız izin;

* Refakat sebebiyle aylıksız izin            --- 18 ay

* Doğum yapan memura aylıksız izin    --- 24 ay

* Eşi doğum yapan memura aylıksız izin ---24 ay

            * Evlat edinme sebebiyle aylıksız izin    --- 24 ay

            * Yurtdışında görevlendirilen memurların eşlerine aylıksız izin --- Görev veya öğrenim süresince

            *yurt dışına eğitime giden memurların eşlerine Aylıksız izin dahil  ---eğitim süresince

            * Sebebe dayanmaksızın verilen aylıksız izin  ---1 yıl

            * Askerlik sebebiyle aylıksız izin        --- Askerlik süresince

- 657 sayılı Kanun dışında da bazı Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemeler ile memurlara aylıksız izin hakları getirilebilmektedir.

Örneğin;

11/10/2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 maddesi uyarınca hastane birliklerinde devlet memurlarının kurumlarından aylıksız izinli olarak sözleşmeli olarak çalıştırılması öngörülmüştür.

- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 36’ncı maddesi uyarınca Başbakanlıkta çalışmaları için maaşsız izin verilmesi;

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 18, 19 ve 23’ücü maddeleri uyarınca memurlara tanınan aylıklı ve aylıksız sendikal izin verilmesi;

-6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar maaşsız izinli olmak suretiyle TBMM görevlendirilebilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo