Aylıksız izin kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
16.11.2016

Devlet memuruna verilen aylıksız izinlerden hangileri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir?

Cevap
Sağlık-Sen     16.11.2016

Devlet memurlarının aylıksız izinde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

Devlet memurlarının aylıksız izinde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilecek olanlara ilişkin hükümler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aşağıda yer verilmiştir.        

-72’nci maddede zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurların memur olan eşlerinin eşini atandıkları yere naklen atanamaması sebebiyle aylıklı veya aylıksız izin verilmesi;

-77’nci maddede uluslararası kuruluşta veya yabancı bir memleket resmi kurumlarında çalışmaları için memurlara aylıksız izin verilmesi;

“Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. hükmü yer almaktadır.

-79’uncu maddede şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi;

“Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.ifadesi yer almaktadır.

-108’inci maddede aylıksız izin;

* Refakat sebebiyle aylıksız izin            --- 18 ay

* Doğum yapan memura aylıksız izin    --- 24 ay

657 sayılı Kanunun 36maddesinin C) bendinde“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”denilmektedir.

* Eşi doğum yapan memura aylıksız izin ---24 ay

657 sayılı Kanunun 36maddesinin C) bendinde“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”denilmektedir.

            * Evlat edinme sebebiyle aylıksız izin    --- 24 ay

            * Yurtdışında görevlendirilen memurların eşlerine aylıksız izin --- Görev veya öğrenim süresince

            *yurt dışına eğitime giden memurların eşlerine Aylıksız izin dahil  ---eğitim süresince

            * Sebebe dayanmaksızın verilen aylıksız izin  ---1 yıl

            * Askerlik sebebiyle aylıksız izin        --- Askerlik süresince

            657 sayılı devlet memurları Kanununun 83 üncü maddesinde “…Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.”ifadesi bulunmaktadır.

- 657 sayılı Kanun dışında da bazı Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan düzenlemeler ile memurlara aylıksız izin hakları getirilebilmektedir.

Örneğin;

11/10/2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 maddesi uyarınca hastane birliklerinde devlet memurlarının kurumlarından aylıksız izinli olarak sözleşmeli olarak çalıştırılması öngörülmüştür.

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.”


3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 36’ncı maddesi uyarınca Başbakanlıkta çalışmaları için maaşsız izin verilmesi;

Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile Başbakanlıkta Daire Başkanı ve daha üst ünvanlı kadrolarda istihdam edilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Yüksek yargı organları mensupları hakkında görevlendirme talebi ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine getirilir. Bu personel ilgili kurumundan maaşsız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bu fıkra kapsamında istihdam edilen personel istihdam edildikleri kadro için ilgili mevzuatta öngörülen her türlü mali ve sosyal haklardan aynen yararlanır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.”maaşsız izinde  idareye takdir hakkı tanınmamıştır.

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 18, 19 ve 23’ücü maddeleri uyarınca memurlara tanınan aylıklı ve aylıksız sendikal izin verilmesi;

“Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.”ifadesine yer verilmiştir.

-6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar aylıksız izinli olmak suretiyle TBMM görevlendirilebilmektedir.

6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi “(5) …Bunlardan aylıksız izinli olarak çalıştırılanların TBMM Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. ….” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; aylıksız izinde geçen sürelerin bazıları yasal düzenleme çerçevesinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo