Askerlik sebebi ile sözleşmenin feshi ve yeniden hizmet alım
26.11.2016

Merhaba..2007 yılında 4/B'li hemşire olarak işe başladım yaklaşık 6 ay çalıştım daha sonra istifa ettim askere gittim askerlik dönüşü tekrar başvurmadım. Şimdi başvuru yapsam işe alınır mıyım?

Cevap
Sağlık-Sen     28.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4 üncü maddesinde, "B) . Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çıkarılmış ve bu esaslar, 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarEk Madde 1 Yeniden Hizmete Alınma ve Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge de bu durum 5.maddesinde açıklanmıştır;

Sözleşmeli personel, Sağlık Bakanlığı adına sözleşme imzalamaya yetkili amirinden, fesih tarihini de belirterek doğum veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesini dilekçeyle talep edebilir.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulur.

Bu personel yazılı isteği üzerine ayrıldığı görev yerinde yeniden sözleşme yapılarak hizmete alınır. Ancak, yeniden hizmete alınacak personelin;

  1.             Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması,
  2.            Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, ücretli doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yılı içerisinde,
  3.           Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde,

yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı görev yerinin bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekir.

İlgili il sağlık müdürlüğü, yazılı talebi takip eden yedi işgünü içinde hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle personelin göreve başlamasını sağlar.

Yukarıda ki mevzuat uyarınca belirtilen 30 günlük süreyi aştığınız için başvurunuz sonuçu geri dönüşünüz mümkün değildir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo